HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Quy định về hội viên

QUY ĐỊNH VỀ HỘI VIÊN

 (Trích Chương III-Hội viên tại Điều lệ Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (sửa đổi và bổ sung) theo Quyết định số 554/QĐ-BNV ngày 28/05/2014 của Bộ Nội vụ)

 

Chương III

HỘI VIÊN

Điều 9. Tiêu chuẩn và hình thức hội viên

 1. Hội viên chính thức Hiệp hội: Mọi công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin, nếu tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện làm đơn gia nhập Hiệp hội, có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội.
 2. Hội viên danh dự: Công dân Việt Nam không có điều kiện trở thành hội viên Hiệp hội nhưng có đóng góp với Hiệp hội, có thể được Hiệp hội công nhận là hội viên danh dự.

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên

 1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tôn trọng, chấp hành Điều lệ, quy định của Hiệp hội.
 2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hiệp hội phát triển vững mạnh, thực hiện tích cực các hoạt động nhiệm vụ được Hiệp hội phân công.
 3. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hiệp hội phân công bằng văn bản.
 4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hiệp hội.
 5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hiệp hội. Tích cực tuyên truyền, phát triển hội viên mới.
 6. Tích cực học tập, không nghừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Tích cực tham gia các phong trào ứng dụng các tiến bộ về an toàn thông tin vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Tham gia phổ biến kiến thức về an toàn thông tin sâu, rộng trong, ngoài ngành và toàn xã hội.

Điều 11. Quyền của hội viên

 1. Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 2. Được Hiệp hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, được tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức.
 3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.
 4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.
 5. Được giới thiệu hội viên mới.
 6. Được khen thưởng theo quy định của Hiệp hội.
 7. Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.
 8. Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hiệp hội.
 9. Được đề nghị Hiệp hội giúp đỡ để bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về an toàn thông tin. Được Hiệp hội tạo điều kiện đưa các kết quả nghiên cứu và ứng dụng, các sáng kiến, phát minh về an toàn thông tin vào sản xuất, đời sống. Được ưu tiên công bố các kết quả nghiên cứu, ứng dụng trong các tạp chí và ấn phẩm của Hiệp hội.
 10. Được thông tin thường xuyên về các tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực an toàn thông tin, được tạo điều kiện tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi với những người làm về an toàn thông tin trong và ngoài nước nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ, khả năng thực hiện các công trình nghiên cứu và ứng dụng về an toàn thông tin.

Điều 12. Hình thức, thủ tục và thẩm quyền kết nạp, xóa tên hội viên

 1. Tổ chức, công dân Việt Nam quy định tại Khoản 1, Điều 9 Điều lệ này muốn gia nhập Hiệp hội; hội viên có nguyện vọng xin ra khỏi Hiệp hội phải làm đơn gửi Văn phòng Hiệp hội. Việc kết nạp hoặc xóa tên hội viên do Văn phòng Hiệp hội đề nghị Ban Thường trực Hiệp hội xem xét, trình Chủ tịch Hiệp hội quyết định.
 2. Tư cách hội viên sẽ bị chấm dứt hoặc bị xóa tên khỏi danh sách hội viên của Hiệp hội khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
 3. Tự nguyện xin ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục tham gia hoạt động của Hiệp hội. Trong trường hợp này, hội viên cần thông báo chính thức bằng văn bản cho Hiệp hội trước 01 (một) tháng và phải nộp lại chứng nhận hội viên;
 4. Hoạt động trái điều lệ hoặc vi phạm một trong những nội dung quy định trong Điều lệ Hiệp hội làm ảnh hướng đến thể diện và uy tín Hiệp hội;
 5. Bị chết, mất tích hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 6. Tổ chức tự ngừng hoạt động, bị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động hoặc tuyên bố phá sản;
 7. Hội viên không tham gia sinh hoạt Hiệp hội trong 03 (ba) kỳ liên tiếp, không đóng hội phí trong thời gian 01 (một) năm trở lên mà không có lý do chính đáng.
 8. Hội viên bị khai trừ khi có trên ½ (một phần hai) số ủy viên Ban thường trực biểu quyết tán thành. Quyết định khai trừ hội viên có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Hiệp hội ký.
 9. Văn phòng Hiệp hội có trách nhiệm đăng tải danh sách Hội viên kết nạp mới và thông báo danh sách hội viên bị xóa tên công khai trên Website của Hiệp hội trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực.