HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Sildes hình ảnh hoạt động của VNISA năm 2019

Một số hình ảnh hoạt động của VNISA trong năm 2019 và đầu năm 2020, gồm:

1. Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2019-2024)

2. Tham gia xây dựng chính sách của nhà nước trong lĩnh vực ATTT

3. Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo về ATTT

4. Tổ chức Sự kiện Ngày ATTT Việt Nam 2019

5. Hợp tác về An toàn thông tin

6. Phát triển tổ chức hội và hội viên

Download Slides hoạt động VNISA 2019 tại đây