HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Thư mời tham dự cuộc thi quốc gia "Sinh viên với An toàn thông tin" năm 2018

Kính gửi: Lãnh đạo của các Học viện, các trường Đại học

Căn cứ vào Quyết định 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020”,

Xuất phát từ đặc điểm tình hình cụ thể năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đồng ý bảo trợ và giao cho Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ GDĐT) tổ chức cuộc thi quốc gia “Sinh viên với an toàn thông tin” năm 2018 (công văn số 278/CNTT ngày 6 tháng 8 năm 2018 của Cục CNTT). Ngày 7 tháng 8 năm 2018 Ban tổ chức Cuộc thi đã ký Quyết định số 71/QĐ-BTC SVATTT ban hành Thể lệ cuộc thi quốc gia “Sinh viên với an toàn thông tin” năm 2018.

Cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng và nâng cao nhận thức về ATTT cho sinh viên của các Học viện, nhà trường, qua đó khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, dạy – học và nâng cao nhận thức về ATTT. Cuộc thi tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận những tri thức khoa học, công nghệ mới trong lĩnh vực ATTT. Đây là một hoạt động quan trọng trong khuôn khổ sự kiện thường niên “Ngày An toàn thông tin Việt Nam” năm 2018 và là năm thứ 9 cuộc thi được tổ chức trên phạm vi cả nước.

Để Cuộc thi năm 2018 đạt hiệu quả cao theo chỉ đạo của Bộ GDĐT, Ban Tổ chức đề nghị các Học viện, trường Đại học triển khai một số nội dung sau:

  1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho tất cả sinh viên hiểu đúng vai trò của ATTT và nội dung của Thể lệ cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” năm 2018.
  2. Hưởng ứng, khuyến khích và tạo điều kiện vật chất, tinh thần cho sinh viên đăng ký các đội tham gia dự thi. Thời hạn cuối Ban tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi là ngày 25/09/2018. Thông tin thể lệ về cuộc thi được thông báo trên website của VNISA (https://sv-attt.vnisa.org.vn).

Mọi vấn đề cần giải đáp liên quan đến cuộc thi xin liên hệ với Ban Tổ chức cuộc thi qua Văn phòng VNISA, email: sv-attt@vnisa.org.vn, điện thoại: 0246 2901028, (ông Đinh Minh Đức, cán bộ văn phòng, di động: 0912 722971).

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC          .

PHÓ CHỦ TỊCH, TỔNG THƯ KÝ VNISA

(Đã ký)                           .

TS. Vũ Quốc Thành              .