HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Thư mời tham gia chương trình bình chọn ATTT 2016

Được sự phối hợp của các cơ quan quản lý Nhà nước với chuyên ngành về An toàn thông tin và các đơn vị liên quan, Hiệp hội ATTT Việt Nam tổ chức bình chọn danh hiệu “Sản phẩm An toàn thông tin chất lượng cao và dịch vụ an toàn tiêu biểu năm 2016”, nhằm khuyến khích tôn vinh và định hướng thị trường cho các sản phẩm an toàn thông tin chất lượng và dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu của Việt Nam. Theo quy chế đã được ban hành tại quyết định Số 27 /2016/QĐ VNISA ngày 05 tháng 08 năm 2016.

Ban tổ chức chương trình bình chọn “Sản phẩm An toàn thông tin chất lượng cao và dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu năm 2016” trân trọng kính mời Quý tổ chức/doanh nghiệp đăng ký sản phẩm ATTT và dịch vụ của mình tham gia lần bình chọn, đánh giá và công nhận danh hiệu năm 2016.

Thời hạn cung cấp hồ sơ:

  • Gửi tối thiểu đăng ký tham gia chương trình bình chọn (mẫu 01) và Bản tóm tắt thông tin cơ bản về tổ chức/ doanh nghiệp (mẫu 02) trước ngày 16/09/2016
  • Hồ sơ hoàn thiện (đầy đủ 2 bản cứng và bản mềm qua email) gửi về văn phòng VNISA số 155 An Trạch – Đống Đa – Hà Nội trước ngày 28/09/2016

TM BAN CHẤP HÀNH         .
PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

(Đã ký)                    .

TS. VŨ QUỐC THÀNH      .

Chi tiết về mẫu hồ sơ đăng ký và văn bản bình chon tại đây