HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

VNISA ban hành Tiêu chuẩn cơ sở đánh giá mức độ an toàn của Giải pháp hóa đơn điện tử

Ngày 28/08/2019 Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chính thức ban hành Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01: 2019/VNISA  – Tiêu chuẩn kỹ thuật về Giải pháp hóa đơn điện tử an toàn. Tiêu chuẩn này được VNISA giao nhiệm vụ cho Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam (thuộc VNISA) soạn thảo dự thảo nội dung.

Đây là TCCS đầu tiên của Hiệp hội và thuộc một lĩnh vực đang được đẩy mạnh ứng dụng tại Việt Nam, liên quan đến Chữ ký số và giao dịch điện tử.

Nội dung Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu đối với: Nghiệp vụ Hóa đơn điện tử, an toàn thông tin máy chủ, an toàn phần mềm, ứng dụng, an toàn vật lý; yêu cầu đối với tổ chức cung cấp giải pháp và yêu cầu về nhân sự của đơn vị.

Việc VNISA xây dựng  tiêu chuẩn cơ sở và tổ chức đánh giá, chứng nhận Giải pháp Hóa đơn điện tử an toàn giúp nhà cung cấp không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, người dùng có căn cứ để nhận định, lựa chọn sử dụng những giải pháp có uy tín, chất lượng đảm bảo ổn định, góp phần để Hóa đơn điện tử có thể triển khai rộng rãi tại Việt Nam.

VNISA khuyến khích, khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử trên thị trường nên áp dụng TCCS này cho giải pháp của mình. Tiêu  chuẩn này được VNISA công bố công khai để các tổ chức có thể tự áp dụng.

Thời gian vừa qua, tiêu chuẩn đã được VNISA triển khai hướng dẫn áp dụng trong thực tế. Từ tháng 12/2019, các công ty thành viên của VNISA cung cấp dịch Giải pháp hóa đơn điện tử có thể nộp hồ sơ đề nghị Hiệp hội Chứng nhận chất lượng của giải pháp phù hợp với TCCS đã ban hành.

( Xem toàn văn Tiêu chuẩn cơ sở TẠI ĐÂY)

Đầu mối liên hệ: Nguyễn Khơ Din, Thư ký Câu lạc bộ VCDC, ĐT: 0912231069; email: vcdc@vnisa.org.vn